kro: duai: muak see aak

duai: muak see aak. nyeum: sael: rap tuanx ngaw:. i meux ma pax pee seem: ma ngang: tee chee: lawng khaao duai: muak see aak kaw lup  khel: peen: ngaw:. ko: a ninx pax pap , pax tee nyaai:, pax pum, pax pheng:, pax taen yin: phax caox ye chux, pax teung:  caam: liik,  ma no: to: duai: muak no: tiamx un: neen:. 

Verse of the day

ကိုယ်တော်သည်သင်တို့ကိုအလေးဂရုပြုတော်မူ သောကြောင့် သင်တို့၏ပူပင်သောကရှိသမျှတို့ကို ကိုယ်တော်အားပုံ၍အပ်နှံကြလော့။

1 Peter 5:7
pum

kii ma no: tam cheeng:

pum
  1. kaang: ic duai: muak see aak
pum

phal: ma no: thu sak

pum

van: mae

Share