kro: duai: muak see aak

ic duai: muak see aak nyeum: sael: rap tuanx ngaw:. i meux ma pax pee seem: ma ngang: tee chee: lawng khaao duai: muak see aak kaw lup khel: peen: ngaw:. ko: a niiq pax pap, pax tee nyaai:, pax pum, pax pheng:, pax tian yin: khaao phax caox ye chux, pax teung: caam: liik ma no: to: duai: muak see aak no: tiamx un: neen:.

pum

caam: liik ma khee peen: ba peen: riang: ku van: neen:

saen: dai: ex khee am kaw meen kun: caix ti caox khrit kawi puai ex li pawnx ma meen kun: caix neen:. yuanx peu kai ti phex ngot van manx kian neu:. a bak ka kaw va tix veui ii: meen kun: caix teum neu:.

ka la tix 5:1
pum

duai: muak see aak nyuk nyaw: bun: phax caox

kro: duai: muak see aak
pum
pum
pum
rit peung: duai: muak see aak
pum

                                       van: mae

khaai: khaaoq mai 2023

khaai: khaoq mai

pum

va ting taan:

aan caam: liik

fang: caam: liik

khel: tian yin: 

va ic law: