ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ

ဒေါင်းလုတ်ဆွဲယူရန်: 

ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုဖုန်းထဲသို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ

ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုကွန်ပျူတာထဲသို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ

pum caam liik tee nyaai Open Bible rsz.jpg