မုစအက်လွယ်လူမျိုးများ၏ရုပ်ပုံများနှင့်စာ

 

 

kro duai.jpg

ဤပုံတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းမုစအက်(လွယ်)လူမျိုးများ၏

ရိုးရာဝတ်စုံသည်အမျိုးမျိုးရှိပါသည်။


ဤရွာသည်ဝမ်ဆော့ဟုခေါ်ပါသည်။

မုစအက်(လွယ်)လူမျိုးများဖြစ်ပါသည်။

     

ဤရွာသည်ဝမ်ဖိုင်ဟုခေါ်ပါသည်။ မုစအက်(လွယ်)လူမျိုးများဖြစ်သည်။


ဤရွာသည်ဝမ်တဲန်းအောက်ဟုခေါ်ပါသည်။

မုစအက်(လွယ်)လူမျိုးများဖြစ်ပါသည်။

     

ဤရွာသည်ဝမ်ကွမ်းဟုခေါ်ပါသည်။

မုစအက်(လွယ်)လူမျိုးများဖြစ်ပါသည်။

       

ဤရွာသည်နောင်းပေါက်ရွာဟုခေါ်ပါသည်။

မုစအက်(လွယ်)လူမျိုးများဖြစ်ပါသည်။

       

မုစအက်(လွယ်)လူမျိုးများသည်တောင်ယာများလုပ်ကြပါသည်။


ဝမ်ဖိုင်ရွာအနီးတွင်ရေတံခွန်ရှိပါသည်။


လက်ဖက်ပင်


မုစအက်(လွယ်)လူမျိုးများသည်လယ်ယာများလည်းလုပ်ကြပါသည်။


မုစအက်(လွယ်)လူမျိုးများ၏ယှက်ကန်းစင်


Share